TANAP stavia Potemkinovskú dedinu pre medvede?

Ako to v živote býva, náhodou som narazil na niečo, čo mi „hlava nedala“ a čo ani miestni nevedeli logicky zdôvodniť.

Potom som zistil, že to stálo 2,7 MILIÓNA eur a zjavne nemá žiadny úžitok: https://tulacky.net/tanap-stavia-medvedom-utulky-na-zimu-alebo-tam-ubytuju-migrantov/

Tak som si dovolil osloviť vedenie TANAP, čo to má znamenať.

Korešpondencia je to pozoruhodná, nech sa páči, posúďte sami:

     Táto osamelá stavba je medzi DSS Timrava a Hotelovou školou v Hornom Smokovci.

Obe majú bezpečné stojiská a túto stavbu NEPOTREBUJÚ.

 

Peter Dzurilla, Pavol Majko, riaditeľ TANAP

Dobrý deň,

V prvom rade ďakujem za porozumenie a ústretovosť z Vašej strany pri vybavovaní veci. Pán riaditeľ ma poveril, aby som Vami uvádzanú vec preveril, čo sa aj stalo. Skúsim to teda rozobrať a poskytnúť Vám komplexnejšiu odpoveď:

V úvode Vášho e-mailu píšete: „zaujala ma čudná „novostavba“ so slnečným panelom, o ktorej mi robotníci povedali, ževraj je to stojisko na kontajnery proti medveďom. To je očividný nezmysel, pretože už niekoľko rokov sú všetky kontajnery v Smokovci bezpečne zabezpečené uzamykateľnými klietkami, ktoré sa osvedčili.“

Skutočne ide o stojisko so zabezpečením pred prístupom medveďa hnedého a súvisí s realizáciou projektu Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí. Cieľom predmetného projektu je realizácia opatrení praktickej starostlivosti o chráneného živočícha európskeho významu – medveďa hnedého, ktoré vyplývajú z Programu starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku a jeho doplnkov, ktorý bol schválený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Vami uvádzanú informáciu o tom, že spomínané „uzamykateľné klietky, sa osvedčili“ je nutné trochu poupraviť. Predmetné „uzamykateľné klietky“ museli byť dva krát upravené, nakoľko v pôvodnom stave do nich bez väčších problémov jedince medveďa hnedého prenikali a požierali odpad.  Následne, až po dvojnásobnej modifikácii plnia tieto stojiská na odpad svoj účel.

V území mesta Vysoké Tatry bolo ešte v roku 2020 až 45% odpadu bez akéhokoľvek zabezpečenia, 30% tvoril podiel  odpadu zabezpečeného nevhodne a iba 25% odpadových nádob bolo správne zabezpečených pred prístupom medveďa hnedého. V roku 2022 sa situácia zmenila k lepšiemu. Odpad bez zabezpečenia tvoril 17%, nevhodné zabezpečenie bolo na úrovni 40% a vhodne zabezpečený odpad 43%.

V území s výskytom medveďa hnedého je potrebné riešiť zabezpečenie odpadu a odpadové hospodárstvo komplexne z dôvodu minimalizácie rizika stretu človeka s medveďom v intravilánoch obcí a v neposlednom rade zabrániť zmene prirodzeného správania a straty plachosti u jedincov medveďa hnedého.

Ďalej vo Vašej správe uvádzate: „Navyše uvedená stavba je MIMO dosahu akýchkoľvek budov a s nimi súvisiacich kontajnerov.“ Stojisko je určené primárne pre nádoby na odpad objektov nachádzajúcich sa v okolí. Ide o objekty Starý Smokovec č. 33 a Starý Smokovec č. 17034.

Následne v závere píšete: „A vraj je takýchto divotvorných stojísk už viac ako sto. Pripadá mi to ako očividné mrhanie verejnými prostriedkami, ale možno máte iné vysvetlenie (medzi iným aj zmysel solárneho panelu) “.  Preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie vzniku návykov na neprirodzené zdroje potravy a vzniku pozmeneného až synantropného správania medveďa hnedého, sú v zmysle programu starostlivosti považované za strategický cieľ pre zachovanie priaznivého stavu populácie a biotopov medveďa hnedého na Slovensku. Výstavbou zabezpečených stojísk odpadu a inštaláciou samostatne stojacich odpadových nádob odolných voči medveďom, napĺňa Správa TANAP-u uvedený strategický cieľ a realizuje účinné preventívne opatrenia zamerané na minimalizáciu výskytu medveďa hnedého v intravilánoch podtatranských obcí, a teda aj potenciálnych stretov človeka s medveďom.

Zabezpečovaním odpadu v okrese Poprad Správa TANAP-u pomáha zástupcom miestnej samosprávy plniť si povinnosti ustanovené zákonom, a to bez akéhokoľvek negatívneho finančného dopadu na rozpočet obcí a na základe ich súhlasu s realizáciou projektu. Povinnosť zabezpečovať odpad pred prístupom medveďa hnedého je ustanovená v § 14 ods. (1) písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom spôsob zabezpečenia odpadu a ostatné náležitosti ustanovuje § 18 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Solárny panel bude slúžiť na napájanie uzamykacieho systému a osvetlenia stojiska odpadu.

Pevne verím, že sme Vás touto komplexnou odpoveďou uspokojili, ak máte nejaké doplňujúce otázky, neváhajte ma prosím kontaktovať, rád Vaše prípadné otázky spoločne s kolegami zodpoviem.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c., LL.M.

Vedúci odboru osobitného určenia

Správa Tatranského národného parku

so sídlom v Tatranskej Lomnici

Tatranská Lomnica 14066

059 60  Vysoké Tatry

E-mail: peter.dzurilla@tanap.sk

Príklad bezpečného stojiska neďaleko od osamelej „staničky“.

Vážený pán Dzurilla,

ďakujem Vám za Vašu obsiahlu odpoveď, ALE ja mám za sebou publikovaných už viac ako 3 000 článkov a tak viem čítať aj medzi riadkami.

Takže, žiaľ, v tomto prípade ide o „dymovú clonu“ nadmiery slov, aby zakryla nasledujúcu skutočnosť:

  1. Ako správne uvádzate pôvodne postavené stojiská museli byť upravované a to znamená, že sú už teraz BEZPEČNÉ a ŽIADNE INÉ nie sú potrebné.
  2. Pre istotu zopakujem: NIKTO Vaše „staničky“ NEPOTREBUJE.
  3. Od obyvateľov Smokovcov viem, že nikto sa ich na nič nepýtal a stavby ZBYTOČNÝCH „staničiek“ boli pre nich ZÁHADOU. A ako jasne vyplýva z fotografií, ktoré som k mojim otázkam priložil, tá konkrétna „stanička“ je MIMO akýchkoľvek ľudských sídiel, nezmyselne osamelá a NEVYUŽITEĽNÁ!

A ževraj tento nezmyselný projekt TANAP-u „pomáha samosprávam napĺňať zákon“?!! TO si robíte srandu? Ten už roky naplnený JE. A že ich to nič nestálo? No veď prečo by mal platiť za NIČ?!

Mimochodom, samozrejme, že som sa obrátil na vedenie mesta Vsoké Tatry, ale tí sa od tohto projektu dištancovali a odkázali ma na Vás!

Takže ste minuli nehoráznych 2,7 milióna eur na potemkinovskú dedinu plnú „staničiek“ a ešte ste v konkrétnom prípade KONTAPRODUKTíVNE ZABRALI dve parkovacie miesta, ktorých je v Tatrách tak zúfalo málo.

Samozrejme, že je to zneužitie eurofondov s evidentne pochybným výsledkom. Jediný výsledok, ktorý z toho vyplýva, že ktosi „vykázal činnosť“ a to celkom nezmyselne a kontraproduktívne.

Takže, Vám opakovane ďakujem za ubezpečenie, že aj v tomto prípade (ako u Hamleta), že aj tu je niečo „prehnité“.

S pozdravom,

Dr. G. Murín, PhD.

Názorný príklad, že NA OBZORE je stanica Tatranskej električky, ktorá túto „staničku“ NEPOTREBUJE!

Peter Dzurilla, Pavol Majko, riaditeľ TANAP:

Pozdravujem pán Murin,

Mnohé z Vašich vyjadrení sú tzv. hodnotiacimi stanoviskami a tvrdenie, že „NIKTO naše staničky NEPOTREBUJE“, si dovolím spochybniť, pretože už teraz nás občania napr. v Tatranskej Lomnici žiadajú o urýchlené odovzdanie a dokončenie staničiek, keďže je v lokalite výskyt dvoch medvedíc s mláďatami.

Čo sa týka komunikácie staničiek vo vzťahu k verejnosti – partnerom v tejto veci je Mesto Vysoké Tatry, ktoré malo informovať svojich občanov, čo sa pokiaľ viem stalo taktiež prostredníctvom médií (napr. v Tatranskom dvojtýždenníku). Preto je v tomto prípade na mieste adresovať výtku ohľadom nedostatočnej komunikácie s verejnosťou práve k samospráve. Predmetná stanička je vzdialená od ľudských obydlí z prostého dôvodu – snažili sme sa výjsť v ústrety požiadavkam občanov, ktorí uviedli, že im neprekáža, ak budú odpad nosiť aj ďalej.

Ubezpečujem Vás, že mojim cieľom nie je robiť si z nikoho srandu, snažil som sa s Vami komunikovať maximálne korektne od samotného začiatku, preto ma veľmi mrzí a zarmucuje, že aj napriek mojej najlepšej a úprimnej snahe veci vysvetliť moju odpoveď vnímate negatívne.

Prirodzene je Vaše právo tieto veci komunikovať vo vzťahu k verejnosti alebo k novému pánovi ministrovi, určite Vám ho neupieram. Požiadali ste o vyjadrenie a ja som Vám ho na základe poverenia pána riaditeľa poskytol.

Som však zástanca toho, že veci sa dajú riešiť bez emócií, osobných invektív a konfliktov. Pevne preto verím, že sa nám jedného dňa možno podarí osobne sa stretnúť a veci si vysvetliť aj osobne, nakoľko, ako sám uznáte, e-mailová komunikácia nie je najvhodnejšou ani najúčelovejšou formou vyjadrovania emócií. Taktiež som v médiách pracoval dlhé roky, takže toto tu skutočne pre vec podstatné nie je a chápem Váš pohľad ako žurnalistu, avšak sa s ním nestotožňujem.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c., LL.M.

Vedúci odboru osobitného určenia

Tu je bezpečné stojisko Hotelovej školy v Hornom Smokovci, „za rohom“ je TANAP-stanička bez účelu za veľké náklady nás všetkých.

Vážený pán Dzurilla,

na KONKRÉTNOM prípade som Vám dokázal NEZMYSELNOSŤ takto realizovaného projektu.

A čo sa týka emócií, áno, každý zlodej túži po tom, že keď ťahá peniaze z vrecka okradnutého občana, aby ten nekričal a teda „neprejavoval emócie“.

Ale keďže TANAP nie je anonymný zlodej, ale organizácia, ktorá by mala nakladať s prostriedkami Vám zverenými zodpovedne, tak je na mieste, aby ste si to zodpovedali, že?

No a uvidíme, pán Dzurilla, veď také vážne zneužitie takých ohromných prostriedkov snáď nechcete „zametať pod koberec“, či?

Z každej chyby je nutné sa poučiť a toto je teda ohromujúca chyba. A ja, ako svedomitý občan, k tomu poučeniu len pomáham.

To by ste Vy, aj za Vašim chrbtom skrytý pán riaditeľ Majko, mali oceniť.

Uvidíme, čo na to verejnosť a nový pán minister, ako aj Euro-komisia.

S pozdravom,

Dr. G. Murín, PhD.

 

Výsledný článok je tu: https://tulacky.net/tanap-stavia-medvedom-utulky-na-zimu-alebo-tam-ubytuju-migrantov/

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich