profesor JUDr. M. Baluďanský – slovenský rektor Petrohradskej univerzity

profesor JUDr. Michal Baluďanský (* 7. október 1769, Vyšná Olšava, Slovensko – † 15. apríl 1847, Sankt Peterburg, Rusko) bol ruský univerzitný profesor, ekonóm – národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt-Peterburskej univerzity.

Pochádzal z rusínskej obce Vyšná Olšava patriacej do Zemplínskej župy, v súčasnosti V. Olšava je súčasťou Stropkovského okresu. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho farára. V roku 1777 ako 8-ročný, študuje na gréckokatolíckom gymnáziu, v sídle Zemplínskej župy, v Novom Meste. Po skončení gymnázia v roku 1780, dostal štátne štipendium a v rokoch 1783 – 1785 študuje na filozofickej fakulte Kráľovskej akadémie práva v Košiciach. Absolvoval ju s vyznamenaním. Právo študoval i vo Viedni. V priebehu dvoch rokov absolvoval štvorročné štúdium na právnickej fakulte (1787 – 1789).

Od roku 1789 pôsobí ako profesor politických vied a ekonómie v Oradei (Sedmohradsko). Po rigoróznej skúške v roku 1796 získal akademický titul JUDr. v peštianskej univerzite a od roku 1802 pôsobí vo funkcií dekana právnickej fakulty. Ovládal 2 germánske jazyky – angličtinu, nemčinu a dva románske jazyky francúzštinu, taliančinu a taktiež štátny jazyk Uhorska maďarčinu.

Bol členom hnutia uhorských jakobínov, tajného jakobínskeho „Spolku slobody a rovnosti“. Za to bol prenasledovaný uhorskými úradmi. Jeho prednášky boli prísne cenzurované. Na pozvanie ruského cára Alexandra I. v roku 1804 odchádza spolu s manželkou a synom do Ruska, do Sankt Peterburgu. V Rusku na Pedagogickom inštitúte učí politické vedy, najmä ekonómiu. Z poverenia cára Alexandra I., v roku 1813 – 1817, stáva sa vychovávateľom jeho dvoch synov, veľkokniežat Mikuláša a Michala.

Bol prvým rektorom univerzity v Petrohrade (Sankt Peterburgu) v rokoch 1819 – 1821. V roku 1821 rezignoval na post rektora na protest proti prepusteniu niekoľkých učiteľov za ich slobodné myslenie. Bojoval proti tomu s takým nadšením, že počas diskusie stratil vedomie. Ale Baluďanský nielenže nič nestratil, naopak, pokračoval v postupe kariérnym rebríčkom. V roku 1835 opäť prednášal na petrohradskej univerzite. Má veľký podiel na demokratizácií vyučovacieho procesu a možností štúdia aj nadaným poddaným. Univerzita pod jeho vedením stáva sa významným centrom vedeckého a kultúrneho života.

Už niekoľko rokov sa v kultúrnych, najmä filmových kuloároch, hovorí o spracovaní zaujímavej témy životného príbehu Michala Baluďanského, ktorý svojím dielom i aktivitami významne zasiahol do vzdelanostného, právneho, ekonomického i kultúrneho života Ruska za vlády cára Alexandra I.. Stále sa však ostáva len pri plánoch…

 

Zdroje:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/108/rodi-sa-dokument-o-slovenskom-rektorovi-petrohradskej-univerzity-m-baludanskom

https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Balu%C4%8Fansk%C3%BD

https://standard.sk/137394/michal-baludansky-republikan-na-dvore-ruskeho-cara

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie