Projekt „Pamäti a spomienky“

Pamäti a Spomienky

projekt prepojenia seniorov a mládeže

Východzia situácia: Pri všetkých dobre mienených snahách prežívajú klienti Domovov

                                 sociálnych služieb, či iných podobných zariadení (ďalej len DSS) dobu tu

                                 strávenú duševne pasívne. Dokonca niektorým robí problém aj čítanie,

                                 nie to ešte väčšie písanie. Pritom je známe, že na dlhovekosť ľudí má

                                 vplyv ich aktívna interakcia s okolím spočívajúca v troch podmienkach:

  1. napĺňanie konkrétnych cieľov
  2. užitočnosť v konkrétnych výstupoch
  3. stretávanie s novými a hlavne mladými ľuďmi.

Všetky uvedené predpoklady spĺňa navrhovaný projekt.

Cieľ: Je známe, že v staršom veku sa pozoruhodne aktivuje dlhodobá pamäť. Je to tým, že

         senior si tak podvedome spätne pripomína svoj život. Táto vlastnosť je ideálna pre

         dvojaký úžitok:

         a/ senior strávi aktívny čas spomínaním na peripetie svojho života v prítomnosti

             mladých ľudí (študentov masmediálnej komunikácie) pod odborným vedením

         b/ výsledkom je príležitostná publikácia, vďaka ktorej budú mať blízki i vzdialení

              príbuzní pamiatku na svojho seniora-seniorku.

Náplň projektu: Vybraného seniora-seniorku budú pravidelne navštevovať zvlášť zaškolení študenti masmediálnej komunikácie podľa časového harmonogramu. V prípade covid-izolácie vieme nahradiť komunikáciou cez Skype, či podobné komunikácie v reálnom čase. Záznamy tohto generačného dialógu prepísané do elektronickej podoby budú priebežne kontrolované a pripomienkované supervízorom. Výsledný text prejde edičnými úpravami. Zároveň bude doplnený fotografiami z rodinného archívu. Výsledkom bude publikácia s originálnou obálkou obsahujúca životné pamäti daného seniora-seniorky pre potreby rodiny. Projekt má vedľajší efekt v zásadnom zlepšení duševného stavu vybraných seniorov-senioriek a významného oživenia ich času stráveného v DSS. Možným výstupom by boli neskôr aj sumárne knižné publikácie zahŕňajúce zvlášť zaujímavé pamäti jednotlivcov, alebo určité časové úseky dôležité z pohľadu histórie, či iných aspektov.

Pilotná štúdia: Pilotná štúdia sa rozbehla koncom roku 2019 vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a bola realizovaná v spolupráci Domova sociálnych služieb v Rači (Bratislava) a SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Krasňanoch (Bratislava). Jej výstupom sú dve publikácie: „Pán Miroslav Gregor“ (in memoriam), vydaná v marci 2021 vďaka jednorazovej finančnej pomoci, a „Pani Anna Jolana Juricová“ (apríl 2021), kde k vydaniu prispela už aj rodina.

Hradenie: participačné hradenie z grantov, sponzorskej podpory a rodinou, výhľadovo národnými inštitúciami.

Perspektíva ďalšej participácie: Po rozbehnutí a optimalizácii projektu bude ponúknutý na spoluprácu národným inštitúciám, ako sú: Ústav pamäti národa, Slovenská národná knižnica, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav, Múzeum SNP a ďalšie s tým, že ich účasť by zásadne znižovala náklady rodiny konkrétneho seniora-seniorky na minimum. Výsledné budú prezentované verejne pre osadenstvo príslušného DSS, ale možná je aj verejná prezentácia v miestnej knižnici s participáciou Miestneho, resp. Obecného úradu a účasti miestnych médií. Publikácia má ISBN a tým pádom je automaticky zaradená do fondu Slovenskej národnej knižnice a dostupná aj v miestnych knižniciach.

Perspektíva rozšírenia projektu: V rámci projektu je možné doplniť knižnú publikáciu o video-dokument o živote daného seniora-seniorky spracovaný na DVD pre potreby rodiny a daného DSS. Celú publikáciu je možné na želanie rodiny publikovať aj ako e-knihu, aby bola ľahšie dostupná aj širšiemu okruhu rodiny a známych.

Odborný garant projektu: RNDr. Gustáv Murín, PhD., sa vo svojej odbornej práci venuje starnutiu a dlhovekosti, čoho výsledkom sú nielen vedecké práce, ale aj populárno-vedná publikácia „Návod na dlhovekosť“ (vyd. MetroMedia, 2009, aktualizovaná v roku 2019 ako e-kniha), ako aj podobne orientovanú knihu „Laboratórium – Zdravie pod mikroskopom“ (2022, dostupnú aj v elektronickej verzii). Bohaté skúsenosti v spracovaní literatúry faktu i beletrie zúročil doteraz v 65 knižných tituloch a viac ako 3 900 publicistických výstupoch (články, rozhovory, eseje, blogy apod.) s dosahom viac ako 5,5 miliónov čítaní len v blogoch.

 

Dr. Gustáv Murín, PhD., odborný garant projektu

Podobné články