JUDr. Jozef Čongva – prvý a dosiaľ jediný profesor slovenskej národnosti v Poľsku

Čongva
Profesor Čongva vpravo.

Prvý a jediný profesor slovenskej národnosti v Poľsku JOZEF ČONGVA (* 19. 3. 1939 v bývalej slovenskej obci Jurgov na severnom Spiši, dnes v Poľsku) sa dožíva 80. narodenín. Vyštudoval právo na Jagelonskej univerzite v Krakove. Študoval tiež v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. V roku 1980 habilitoval a stal sa docentom Sliezskej univerzity. Viedol Katedru dejín štátneho zriadenia Poľska (do roku 1995), bol vedúcim Konzultačného profesionálneho bodu štúdia administratívy v Bielsku-Białej (1978 – 1981). Študijne pôsobil aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Stal sa profesorom Sliezskej univerzity (1990), mimoriadnym profesorom vymenovaným poľským prezidentom Lechom Wałesom a neskôr riadnym profesorom (2008). Pôsobil ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na filiálke Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Rzeszowe (1998 – 2001) a ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na novozaloženej Rzeszowskej univerzite (do roku 2006). Prednáša na Hornosliezskej obchodnej vysokej škole W. Korfantyho v Katoviciach, na Katedre histórie a práva Sliezskej univerzity, Inštitúte histórie a práva Rzeszowskej univerzity a Inštitúte histórie a práva Vysokej školy štátnej správy a riadenia v Przemysli.

Vo vedeckej práci sa venuje predovšetkým otázkam politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období, ako aj historickoprávnym otázkam severného Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Je autorom niekoľkých monografií a viac ako stovky odborných štúdií s danou problematikou. Nikdy nezabudol na svoj rodný kraj a na svoj slovenský pôvod, na ktorý je patrične hrdý. Napísal desiatky štúdií a článkov zameraných na problematiku slovenskej menšiny v Poľsku, najmä na cirkevné dejiny severného Spiša či právne aspekty pripojenia Spiša v Poľsku.

Jozef Čongva pôsobil od roku 1995 aj ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Zastupoval slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku v Spoločnom výbore vlády Poľskej republiky a národnostných menšín. Je taktiež certifikovaným tatranským vodcom.

Za svoju vedeckú prácu i prácu v prospech slovenskej menšiny v Poľsku získal počas života viacero ocenení slovenských i poľských organizácií, medzi inými Zlatý kríž za zásluhy, Zlatý odznak Zväzu poľských učiteľov, cenu poľského ministra školstva, Pamätnú plaketu Ľudovíta Štúra, medailu ministra kultúry Slovenskej republiky i Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok Slovákov v Poľsku, Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za celoživotný prínos pri uchovávaní a zveľaďovaní národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Poľsku, pri skúmaní ich dejín a za dlhoročný osobný prínos v činnosti Spolku Slovákov v Poľsku (2019). Prezident Slovenskej republiky mu udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o SR, najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej oblasti (2009), a prezident Poľskej republiky zlatý Kríž Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci (2014).

 

Zdroje:

Jozef Čongva jubiluje. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 10 – 11 (27. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 15.

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/jozef-congva-jubiluje/

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ci%C4%85gwa

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

Príkladná sídlisková iniciatíva

Okrajové bratislavské sídlisko Krasňany je vlastne satelitným mestečkom. Vybudované bolo koncom 50-tych rokov ako Záhradné mestečko. Tu sa po prvýkrát použili vnútroblokové oddychové zóny –