Štefan Polakovič – predstaviteľ slovenského povojnového exilu, publicista a filozof

Profesor Štefan Polakovič (* 22. november 1912, Chtelnica – † 29. november 1999, Buenos Aires) slovenský filozof kresťanskej orientácie, stúpenec a rozvíjateľ filozofie Mauricea Blondela, naciológ, organizátor slovenskej filozofie, ideológ slovenskej štátnosti, významný predstaviteľ slovenského povojnového exilu a publicista.

Po absolvovaní stredoškolských štúdii v Trnave študoval do r. 1938 filozofiu a teológiu na Lateránskej univerzite v Ríme. Tu získal titul doktor teológie (1938), neskôr doktor filozofie (1942), docent a profesor filozofie (Slovenskej univerzity, dnes UK, 1944). V rokoch 1939-41 pracoval v Matici slovenskej, kde sa pričinil o založenie Filozofického odboru Matice slovenskej v roku 1940 a o vydávanie prvého slovenského filozofického časopisu, kvartálnika, Filozofický sborník, ktorý vychádzal až do roku 1950. V rokoch 1941-44 pôsobil na Úrade propagandy. Pred príchodom Červenej armády, na jar 1945 emigroval, žil v Rakúsku, Nemecku, v r. 1945 – 49 v Taliansku (Rím), od r. 1949 v Argentíne, kde v Buenos Aires najskôr pracoval ako bankový úradník a neskôr si vybudoval prosperujúci elektrotechnický podnik, ktorý sa však v dôsledku krízy neudržal. Venoval sa aj pedagogickej práci a iným spoločenským činnostiam.

Vo svojich esejisticky ladených dielach sa zaoberal tematikou historického vývinu slov. národa a jeho štátnosti (Vidiny o slovenskom národe, 1983; Obnova národa duchom Štúra, 1991; Naše korene v základoch Európy, 1994; Eseje o národe, 1998 a i.). V španielčine vydal monografiu o poprednom argentínskom spisovateľovi a filozofovi E. Sabatovi (La clave para la obra de Ernesto Sabato, 1981). Početné esejistické, literárnohistorické a biografické príspevky publikoval v exilových periodikách (Slov. republika, Slovák v Amerike, Most, Černákov odkaz, Slobodné Slovensko, Literárny almanach Slováka v Amerike a i.) a po r. 1989 aj v zborníkoch a periodikách na Slovensku (Biografické štúdie, Literárny týždenník, Slov. pohľady, Slov. národné noviny a i.). Diela: K základom slovenského štátu (1939), Slovenský národný socializmus (1941), Tisova náuka (1941), Vývin základných myšlienok slovenskej politiky (1944), Začiatky slovenskej národnej filozofie (1944), Na prelome dvoch období (1952), Tvárou k budúcnosti (1975), Čo je národné bytie? (1982), Za život národa – za trvanie štátu (1985) a i. Autor kníh, odborných článkov a štúdií, ktoré publikoval v slovenskom, španielskom, nemeckom, francúzskom, talianskom a anglickom jazyku (Il problema del destino, 1939; Que es una nacion?, 1976; La formacion del ser nacional, 1978; Teoria de la nacion, 1983; Omšová modlitba – európsky kultúrny pomník, 1996 a i.). Venoval sa aj praktickému písomníctvu, politológii a publicistike, autor politicky motivovaných proklamácií, propagandistických brožúr, statí a článkov. Vypracoval sa na poprednú osobnosť juhoamerickej kultúrnej, najmä filozofickej komunity.

Po roku 1990 udržiaval kontakty so slovenskou kultúrou na Slovensku.

 

Zdroje:

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Polakovi%C4%8D

https://www.litcentrum.sk/autor/stefan-polakovic/zivotopis-autora

https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=2151

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/polakc.html

Štefan POLAKOVIČ

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

August, 21., 1968 v Amerike

Celú noc prelietavali nad nami lietadlá. Mal som necelých desať rokov a žiadnu potuchu o politike, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku.